Utwórz fakturę

Diversified Retail Company - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Diversified Retail Company
PIN 35709502
TIN 2020218651
Numer VAT SK2020218651
Data utworzenia 12 February 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Diversified Retail Company
River Park Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 377 492 €
Zysk 351 809 €
Kapitał 13 075 495 €
Kapitał własny 2 845 855 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259418125
Date of updating data: 10.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,080,003
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,079,324
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 56,097
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 41,066
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,565
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,466
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,023,227
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 618,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 389,415
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 15,811
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,998,399
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,115
8. Podatek odroczony należności (481A) 8,115
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,807,541
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 85
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,048,525
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 750
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 758,181
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 182,743
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 567
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 182,176
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,280
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,280
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,080,003
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,221,124
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,015,990
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,015,990
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 97,079
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 97,079
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 134,359
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 134,359
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,378,113
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,378,113
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 351,809
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 858,879
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,271
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,033
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,033
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,238
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 844,182
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,902
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,902
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 814,572
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,349
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,621
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,574
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 164
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,426
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,426
Date of updating data: 10.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 128,513
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 377,492
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377,492
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 179,498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,378
D. Usług (účtová grupa 51) 46,505
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 118,819
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 93,803
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 136
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,665
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,215
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 75
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,021
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,021
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,700
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 197,994
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -47,883
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 240,383
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 111,700
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 128,513
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 128,513
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 170
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84,568
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 74,994
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,028
2. Pozostałe koszty (562A) 8,028
O. Walutowe straty (563) 290
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,256
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 155,815
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 353,809
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,000
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 351,809
Date of updating data: 10.05.2016
Date of updating data: 10.05.2016