Utwórz fakturę

D.EXPRES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy D.EXPRES
PIN 35709651
TIN 2020267062
Numer VAT SK2020267062
Data utworzenia 18 February 1997
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba D.EXPRES
Vrútocká 48
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 775 137 €
Zysk 2 479 239 €
Kapitał 6 522 960 €
Kapitał własny 5 171 218 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254654707, 0254654747, 0259308909, 0259308989
Telefon(y) kom. 0905612612
Nr(y) faksu 0259308991
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,481,255
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 887,083
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,175
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,175
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 559,123
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 336,531
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 222,592
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 324,785
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 324,785
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,478,227
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 37,495
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 37,495
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,971,925
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 726,971
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,098
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 873
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,243,855
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,099
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,468,807
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,239
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,466,568
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 115,945
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 82,922
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 33,023
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,481,255
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,987,032
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,507,793
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,507,793
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,479,239
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,494,223
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,515
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,515
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,385,058
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 829,240
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 682,521
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,719
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 311
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,461
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 543,866
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 85,159
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 39,159
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 46,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,491
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,327,198
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,775,137
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,760,994
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,183
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,960
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,215,175
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 80,679
D. Usług (účtová grupa 51) 3,239,697
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 681,703
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 549,059
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 123,142
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,502
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,292
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 169,927
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 169,927
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 118
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,759
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 559,962
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,440,618
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,552,061
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,551,677
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 2,551,677
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 352
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 352
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 802
O. Walutowe straty (563) 303
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 499
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,551,259
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,111,221
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 631,671
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 629,158
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,513
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 311
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,479,239
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015