Utwórz fakturę

M-TRAVEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M-TRAVEL
PIN 35709847
TIN 2020265181
Numer VAT SK2020265181
Data utworzenia 19 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M-TRAVEL
Záhradnícka 72
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 258 573 €
Zysk 1 700 €
Kapitał 181 243 €
Kapitał własny 57 786 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255423649, +421255423650, +421255641700
Nr(y) faksu 0255423649, 0255423650
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 176,565
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 80,416
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 80,416
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 80,416
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 90,840
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 65,330
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 65,074
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,074
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 256
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,510
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,296
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,214
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,309
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,309
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 176,565
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,486
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 108,326
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -57,511
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,860
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -110,371
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,700
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,079
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,395
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,395
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 107,145
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,847
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,847
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 82,434
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,059
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,308
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,497
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 803
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 803
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 6,736
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 255,880
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 258,573
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,329
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 252,551
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,693
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 255,025
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,819
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,166
D. Usług (účtová grupa 51) 185,161
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 45,953
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,929
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,491
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,533
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 684
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,042
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,042
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 534
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,666
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,548
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,734
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 890
O. Walutowe straty (563) 105
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 785
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -888
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,660
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,700
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015