Utwórz fakturę

FRAMEHOUSE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy FRAMEHOUSE
PIN 35709928
TIN 2020265357
Numer VAT SK2020265357
Data utworzenia 17 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FRAMEHOUSE
Miletičova 5A
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 272 227 €
Zysk -7 288 €
Kapitał 132 691 €
Kapitał własny 43 289 €
Dane kontaktowe
E-mail info@framehouse.sk
Telefon(y) 0252929394, 0907722945
Telefon(y) kom. 0907722945
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 130,844
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 29,055
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 29,055
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,728
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,327
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 100,393
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,329
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 71,281
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,281
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 48
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,064
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,350
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,714
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,396
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,396
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 130,844
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,550
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 37,534
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,911
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -377
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,288
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,194
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 161
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 161
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 92,033
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,190
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,190
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,447
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,396
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,100
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,100
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 272,226
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 272,227
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 272,226
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 278,208
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,584
D. Usług (účtová grupa 51) 232,291
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,181
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,560
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,594
4. Koszty społeczne (527, 528) 27
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 319
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19,112
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19,112
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,721
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,981
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 31,351
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 191
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 191
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -190
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,171
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,117
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,117
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,288
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016