Utwórz fakturę

C Automobil Import - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Nazwa firmy C Automobil Import
PIN 35710438
Data utworzenia 17 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C Automobil Import
Prievozská 4/C
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 140 441 829 €
Zysk 1 052 186 €
Kapitał 14 969 713 €
Kapitał własny 1 433 219 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253483900, 0918496661
Telefon(y) kom. 0918496661
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,741,719
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 550,788
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 14,221
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 13,226
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 995
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 535,571
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,217
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 529,354
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 996
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 996
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,065,951
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,999,156
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,999,156
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,228,562
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,228,562
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,473,924
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,344,669
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,928,999
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415,670
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,123,717
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 884
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,654
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,364,309
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,364,309
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 124,980
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,246
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 122,734
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,741,719
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,526,859
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 431,521
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 431,521
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 43,152
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 43,152
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,052,186
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,207,946
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,375
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,375
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,832,850
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,832,850
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,397,215
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,624,076
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,759,114
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 864,962
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,339
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,985
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 667,282
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,533
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,972,506
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 245,319
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,727,187
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,006,914
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,006,914
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 53,235,228
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 140,441,829
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 52,661,017
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 574,211
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,593,619
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,612,982
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139,011,810
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 44,896,312
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 189,767
D. Usług (účtová grupa 51) 5,542,758
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 808,768
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 591,428
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 202,094
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,246
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 41,849
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 282,574
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 282,574
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,599,449
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 26,341
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85,623,992
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,430,019
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,606,391
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,486
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 32
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 32
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,454
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3,431
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,641
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,238
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 13,238
O. Walutowe straty (563) 220
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,155
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,411,864
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 359,678
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 393,767
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -34,089
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,052,186
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016