Utwórz fakturę

NG Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NG Invest
PIN 35710632
TIN 2020249506
Numer VAT SK2020249506
Data utworzenia 27 February 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba NG Invest
Ivánska cesta 26
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 683 866 €
Zysk -1 113 668 €
Kapitał 18 861 990 €
Kapitał własny 8 995 401 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,775,550
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,114,222
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,114,222
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,255,584
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,771,860
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 86,778
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 656,447
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 307,927
8. Podatek odroczony należności (481A) 307,927
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 337,991
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 337,991
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 337,991
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,529
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,767
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,762
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,881
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,881
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,775,550
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,881,733
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,262,962
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,262,962
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 13,950,958
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 13,950,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,218,519
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,218,519
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,113,668
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,893,817
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,356,586
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 165,129
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 165,129
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,222
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,190,235
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 176,976
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 173,261
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,261
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,715
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,360,255
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 683,866
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 683,866
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 681,652
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,214
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,599,973
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 148,066
D. Usług (účtová grupa 51) 111,395
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 50,707
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,280,856
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,280,856
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,949
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -916,107
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 422,191
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 197,562
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 197,225
2. Pozostałe koszty (562A) 197,225
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 337
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -197,561
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,113,668
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,113,668
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015