Utwórz fakturę

Lamitec - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Lamitec
PIN 35710691
TIN 2020249638
Numer VAT SK2020249638
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lamitec
Pestovateľská 16147/9
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 787 411 €
Zysk 437 620 €
Kapitał 2 681 543 €
Kapitał własny 969 456 €
Dane kontaktowe
E-mail lamitec@lamitec.sk
Telefon(y) 0253413340, 0253414150, 0800165262, 0249107474, 0249107427
Nr(y) faksu 0253411512
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,790,590
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 339,264
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 97,120
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 42,882
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 25,033
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 19,300
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 505
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 9,400
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 242,144
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,371
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 236,773
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,300,985
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,141,907
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,483
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,140,424
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 153,079
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 89,043
8. Podatek odroczony należności (481A) 64,036
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,382,136
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,338,847
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,337,481
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 43,289
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 623,863
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,892
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 597,971
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 150,341
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,338
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 66,192
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 80,811
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,790,590
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,582,385
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,540
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,540
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,021,585
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,259,863
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -238,278
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,620
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,157,142
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 76,321
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 76,321
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,909
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 3,909
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,038,870
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 699,249
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,406
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 596,843
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 480,630
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 474,561
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 68,883
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 44,618
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,135
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,794
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 38,042
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 35,042
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 51,063
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 49,910
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,153
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,720,710
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,787,411
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,514,998
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,980
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,031
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 235,402
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,170,551
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,471,063
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 438,601
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 47,804
D. Usług (účtová grupa 51) 1,494,543
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,321,069
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 932,561
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 325,354
4. Koszty społeczne (527, 528) 63,154
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,068
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 203,023
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 203,023
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 24,203
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158,177
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 616,860
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,084,967
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 598
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 352
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 230
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,897
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,405
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,994
2. Pozostałe koszty (562A) 14,411
O. Walutowe straty (563) 1,216
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,276
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -27,299
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 589,561
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 151,941
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 178,686
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -26,745
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 437,620
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016