Utwórz fakturę

BABYLAND - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BABYLAND
PIN 35710721
TIN 2020241212
Numer VAT SK2020241212
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BABYLAND
Pestovateľská 9
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 493 655 €
Zysk -39 435 €
Kapitał 521 803 €
Kapitał własny 51 439 €
Dane kontaktowe
E-mail babyland@babyland.sk
witryna internetowa http://www.babyland.sk
Telefon(y) +421243293911, +421243427646
Nr(y) faksu 0243427644
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 485,677
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,514
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,514
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,514
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 465,246
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 404,686
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 19,158
3. Produkty (123) - /194/ 30,536
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 354,992
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,384
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 996
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 996
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,388
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,783
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 50,934
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,934
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 849
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 393
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 393
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,917
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,917
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 485,677
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,169
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,205
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,205
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 35,096
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 35,096
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,435
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,508
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 36
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 36
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 326,293
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 39,640
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,640
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 272,555
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,373
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,033
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,692
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 69,721
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 83,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 493,797
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 493,655
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 428,719
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 65,078
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,638
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,496
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 523,744
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 310,407
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,131
D. Usług (účtová grupa 51) 69,818
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 104,890
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 77,567
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,658
4. Koszty społeczne (527, 528) 665
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 981
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,517
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,517
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -30,089
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 88,803
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 257
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,643
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,230
2. Pozostałe koszty (562A) 2,230
O. Walutowe straty (563) 495
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,918
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,386
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -38,475
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -39,435
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015