Utwórz fakturę

ESSILOR SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ESSILOR SLOVAKIA
PIN 35710799
TIN 2020265379
Numer VAT SK2020265379
Data utworzenia 21 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ESSILOR SLOVAKIA
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 232 356 €
Zysk 62 662 €
Kapitał 2 049 725 €
Kapitał własny 1 003 942 €
Dane kontaktowe
E-mail essilor@essilor.sk
Telefon(y) 0800137086, 0249112012
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,886,975
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,701
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 19,769
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 19,769
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 50,932
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 50,932
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,785,791
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 268,897
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15,555
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 253,342
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 452,673
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 377,105
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 377,105
8. Podatek odroczony należności (481A) 75,568
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 559,773
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 548,774
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 548,774
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,999
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 504,448
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,139
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 503,309
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30,483
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 30,483
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,886,975
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,096,584
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 814,842
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 814,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,662
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 790,391
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,333
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,333
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,318
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,318
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 735,866
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 641,598
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368,144
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,454
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,231
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,548
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,595
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 894
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 49,874
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,475
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 40,399
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,212,180
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,232,356
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,147,996
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,184
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,734
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,442
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,134,447
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,589,760
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 96,827
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 7,181
D. Usług (účtová grupa 51) 817,984
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 474,762
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 348,031
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 119,299
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,432
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,136
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,576
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,576
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,546
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,665
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,010
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 97,909
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 700,428
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,269
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,000
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,000
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10,269
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,051
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 15
O. Walutowe straty (563) 438
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,598
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8,218
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 106,127
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43,465
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 57,192
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -13,727
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 62,662
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016