Utwórz fakturę

KWS Semena - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Nazwa firmy KWS Semena
PIN 35711027
TIN 2020206639
Numer VAT SK2020206639
Data utworzenia 03 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KWS Semena
Ivánska cesta 30/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 088 543 €
Zysk 1 802 051 €
Kapitał 17 211 636 €
Kapitał własny 14 613 470 €
Dane kontaktowe
E-mail kwssemena@kws.sk
Telefon(y) 0347780444, 0232112595, 0232112590, 0232112593
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,832,863
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 495,952
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,818
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,818
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 481,134
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 324,166
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 156,968
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,313,943
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,197,932
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,197,932
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 98,641
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 98,641
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,987,451
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,139,052
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,883,016
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 233,372
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,022,664
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 6,816,559
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,840
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,919
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 712
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,207
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22,968
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 22,220
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 748
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,832,863
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,233,808
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 129,456
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 129,456
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 28,305
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 28,305
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,273,996
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,273,996
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,802,051
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,599,055
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 42,369
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 42,369
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,409,897
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,191,638
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,013,110
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 178,528
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 137,972
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 35,509
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,778
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 146,789
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 87,600
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 59,189
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 24,038,057
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,088,543
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,038,057
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 58
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,428
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,748,719
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16,606,407
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 186,308
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 239,331
D. Usług (účtová grupa 51) 3,778,777
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 875,114
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 660,059
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 205,657
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,398
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 791
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,103
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,103
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 207
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,681
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,339,824
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,227,234
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,942
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 6,293
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 6,293
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,770
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,770
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 879
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,319
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 1,073
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,246
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,623
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,346,447
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 544,396
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 598,413
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -54,017
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,802,051
Date of updating data: 15.06.2016