Utwórz fakturę

Hoval SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Hoval SK
PIN 35711051
TIN 2020228089
Numer VAT SK2020228089
Data utworzenia 04 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Hoval SK
Krivá 23
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 733 865 €
Zysk 104 559 €
Kapitał 362 205 €
Kapitał własny 73 976 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0556806400
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 410,877
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,358
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,214
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,214
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,144
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,144
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 401,593
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 132,799
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 132,799
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 177,675
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 172,235
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,235
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,440
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,119
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 919
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 90,200
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,926
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,926
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 410,877
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 178,535
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,618
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,618
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,742
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,742
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 60,616
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 60,616
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,559
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,342
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 947
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 947
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 200,637
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 142,844
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,821
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,023
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,332
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,857
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,604
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,758
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,576
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,182
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,710,727
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,733,865
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,633,409
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 77,318
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 960
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,178
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,615,679
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,130,632
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,626
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -18,806
D. Usług (účtová grupa 51) 289,283
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 163,750
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 122,413
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 38,199
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,138
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,659
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,239
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,239
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,543
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,753
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 118,186
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 288,992
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 568
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 565
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -562
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 117,624
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,065
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,065
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 104,559
Date of updating data: 16.06.2016
Date of updating data: 16.06.2016