Utwórz fakturę

ELCON BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Nazwa firmy ELCON BRATISLAVA
PIN 35711299
TIN 2020265126
Numer VAT SK2020265126
Data utworzenia 06 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELCON BRATISLAVA
Priekopy 20
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 490 032 €
Zysk 391 862 €
Kapitał 9 810 536 €
Kapitał własny 3 321 669 €
Dane kontaktowe
E-mail elcon@elcon-bratislava.sk
Telefon(y) 0250109111
Nr(y) faksu 0250109102
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,008,606
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 967,395
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 812,286
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 207,903
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 603,055
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 155,109
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 155,109
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,748,991
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,924,422
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,794,628
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,794,628
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 92,514
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 37,280
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,824,569
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,371
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,796,198
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 292,220
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 37,230
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 254,990
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,008,606
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,158,687
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 663,878
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 663,878
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 150,486
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 150,486
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -107,191
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -21,565
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -85,626
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,559,652
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,559,652
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 391,862
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,587,313
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 195,043
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 195,043
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,978,384
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,100,889
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,100,889
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 177,972
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 276,302
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 392,011
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,210
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 136,363
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 136,363
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,520
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 179,003
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 262,606
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 262,606
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 51,431,271
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 51,490,032
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,926,635
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,504,636
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,761
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,020,375
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,216,450
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,754,336
D. Usług (účtová grupa 51) 19,802,191
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,626,764
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,664,935
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 920,915
4. Koszty społeczne (527, 528) 40,914
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,869
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 354,456
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 354,456
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 34,159
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 212,150
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 469,657
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,658,294
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 207,936
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 742
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 742
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 207,194
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 154,294
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 32,485
2. Pozostałe koszty (562A) 32,485
O. Walutowe straty (563) 63,139
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 58,670
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 53,642
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 523,299
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 131,437
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 131,437
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 391,862
Date of updating data: 29.12.2016