Utwórz fakturę

ELCON BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ELCON BRATISLAVA
PIN 35711299
TIN 2020265126
Numer VAT SK2020265126
Data utworzenia 06 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELCON BRATISLAVA
Priekopy 20
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 437 954 €
Zysk 278 968 €
Kapitał 9 810 536 €
Kapitał własny 3 321 669 €
Dane kontaktowe
E-mail elcon@elcon-bratislava.sk
Telefon(y) 0250109111
Nr(y) faksu 0250109102
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,247,399
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 971,256
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 827,034
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 243,317
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 582,389
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 144,222
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 144,222
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,137,024
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,042,095
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,877,051
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,877,051
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 90,139
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 74,905
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,094,929
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,496
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,055,433
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,139,119
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 49,798
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,089,321
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,247,399
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,256,245
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 663,878
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 663,878
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,000,307
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 150,486
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 150,486
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -118,078
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -32,452
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -85,626
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,280,684
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,280,684
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 278,968
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,991,154
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 170,980
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 170,980
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,349,003
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,077,712
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,077,712
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 192,356
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 94,940
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 951,555
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,440
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 108,707
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 108,707
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149,505
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 212,959
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,437,954
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,791,965
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,278,815
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,322,950
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,224
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,006,354
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,006,182
D. Usług (účtová grupa 51) 12,274,191
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,001,176
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,300,843
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 667,937
4. Koszty społeczne (527, 528) 32,396
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22,151
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 371,043
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 371,043
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,221,061
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 22,773
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,777
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 431,600
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,790,407
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 247,968
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 220,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 904
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 904
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17,059
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 10,005
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 312,969
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 212,444
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,999
2. Pozostałe koszty (562A) 18,999
O. Walutowe straty (563) 19,694
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61,832
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -65,001
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 366,599
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 87,631
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 87,631
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 278,968
Date of updating data: 25.04.2016
 • PIN :35711299 TIN: 2020265126 Numer VAT: SK2020265126
 • Zarejestrowana siedziba: ELCON BRATISLAVA, Priekopy 20, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ferdinand Turanský člen Povraznícka 4007/18 Bratislava 811 05 22.02.2016
  Miroslav Martykán predseda Oščadnica 989 Oščadnica 023 01 22.02.2016
  Mgr. Rudolf Čížik podpredseda Myslenická 66 Pezinok-Grinava 902 03 22.02.2016
  Stanislav Drozd člen Okružná cesta 194/2 Prievidza - Prievidza II - Píly 971 01 22.02.2016
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Turanský - člen predstavenstva Povraznícka 4007/18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Miroslav Martykán - predseda predstavenstva Oščadnica 989 Oščadnica 023 01 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Mgr. Rudolf Čížik - podpredseda predstavenstva Myslenická 66 Pezinok-Grinava 902 03 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Stanislav Drozd - člen predstavenstva Okružná cesta 194/2 Prievidza - Prievidza II - Píly 971 01 Vznik funkcie: 22.02.2016
   06.03.2008Nové sidlo:
   Priekopy 20 Bratislava 821 08
   06.03.1997Nové obchodné meno:
   ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A
   vykonávanie stavieb inžinierských a energetických sietí nn, vn, vvn a zvn
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo