Utwórz fakturę

AUTOMEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTOMEDIA
PIN 35711426
TIN 2020942858
Numer VAT SK2020942858
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOMEDIA
Kýčerského 5
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 354 €
Zysk 12 233 €
Kapitał 25 529 €
Kapitał własny -11 677 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255567054
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,125
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,125
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,125
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,516
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,457
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,148
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,148
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 309
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 30
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 556
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 845
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 845
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,161
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,161
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,233
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,085
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,387
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 35
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 35
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,352
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,276
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 136
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,237
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 302
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 601
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 422
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 422
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 30,354
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,354
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 586
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,131
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,637
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,793
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,340
D. Usług (účtová grupa 51) 1,303
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,747
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,240
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,482
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 715
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,375
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,375
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 313
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,561
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,926
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 328
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 328
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -328
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,233
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015