Utwórz fakturę

KREAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy KREAL
PIN 35711507
TIN 2020227484
Numer VAT SK2020227484
Data utworzenia 11 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KREAL
Údernícka 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 138 510 €
Zysk -33 728 €
Kapitał 1 952 240 €
Kapitał własny 1 425 320 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263535911, +421263830519
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,830,184
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,794,491
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,457,784
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 295,263
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 949,294
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 213,227
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 336,707
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 336,707
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,793
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,835
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,835
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,835
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,958
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 80
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,878
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,900
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,900
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,830,184
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,359,412
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,095,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,095,400
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 18,917
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 18,917
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 138,360
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 4,766
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 133,594
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 140,463
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 177,025
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -36,562
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,728
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 460,085
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -7,384
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -7,384
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 467,469
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,359
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,359
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 438,694
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,687
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 10,687
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 87,614
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 138,510
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87,614
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,396
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 177,395
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,404
D. Usług (účtová grupa 51) 54,880
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25,440
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,016
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,016
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -38,885
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -25,670
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,248
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,247
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -41,132
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -7,404
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,364
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -33,728
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017