Utwórz fakturę

V.P.F. MEDIUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy V.P.F. MEDIUM
PIN 35711531
TIN 2020265225
Numer VAT SK2020265225
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V.P.F. MEDIUM
Šulekova 18
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 130 885 €
Zysk 14 773 €
Kapitał 1 785 067 €
Kapitał własny 204 957 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903421539, +421903421566
Nr(y) faksu 0262250746
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,831,498
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 867,325
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,562
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,562
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 845,806
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 257,112
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 540,917
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,777
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,957
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 7,704
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,253
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 945,567
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 463,592
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 817
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 462,775
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 17,224
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,224
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 348,869
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 347,860
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,860
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,009
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 115,882
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,211
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 109,671
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,606
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 18,606
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,831,498
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 223,432
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,726
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,726
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,292
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,292
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 4,385
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 4,385
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 196,256
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 196,256
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,773
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,608,066
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 314,085
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 304,583
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,859
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,643
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 441,774
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 758,976
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 578,485
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,800
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,600
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 552,085
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 45,025
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,100
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,579
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91,787
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,676
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,676
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,124,696
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,130,885
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,119,557
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,404
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,924
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,062,977
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,955,140
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 121,787
D. Usług (účtová grupa 51) 364,362
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 498,437
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 354,652
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 123,056
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,729
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,558
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,659
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,659
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,159
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,875
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 67,908
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 680,672
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,116
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,736
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,736
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,380
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 45,250
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 33,253
2. Pozostałe koszty (562A) 33,253
O. Walutowe straty (563) 6,994
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,003
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -41,134
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 26,774
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,001
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,571
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,430
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,773
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35711531 TIN: 2020265225 Numer VAT: SK2020265225
 • Zarejestrowana siedziba: V.P.F. MEDIUM, Šulekova 18, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01 10.03.1997
  Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03 10.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Pinter 3 363 € (50%) Ušiaková 2 Bratislava 841 01
  Ing. Otto Frišták 3 363 € (50%) Šulekova 18 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Ing. Štefan Pinter Zadunajská 3 Bratislava 851 01
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   V.P.F. MEDIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Ing. Štefan Pinter Zadunajská 3 Bratislava 851 01
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08