Utwórz fakturę

Energy sys - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Energy sys
PIN 35711710
Data utworzenia 03 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Energy sys
Stará Vajnorská cesta 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 170 441 €
Zysk -22 720 €
Kapitał 107 043 €
Kapitał własny 55 632 €
Dane kontaktowe
E-mail info@spalovsky.sk
Telefon(y) 0244461739
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,718
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,968
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,968
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,750
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 110,051
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 61,431
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,671
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,098
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 123,769
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,913
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 47,933
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,720
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,856
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 41
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 8,080
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 73,257
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49,956
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,211
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,610
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,504
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,974
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 170,441
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 147,837
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 93
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,511
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 191,184
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 106,947
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,276
C. Usług (účtová grupa 51) 19,864
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,168
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,416
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,615
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,898
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -20,743
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,843
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,017
M. Koszty oprocentowania (562) 714
N. Walutowe straty (563) 6
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 297
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,017
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -21,760
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -22,720
Date of updating data: 25.01.2017