Utwórz fakturę

PROMOTOYS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy PROMOTOYS
PIN 35711752
TIN 2020982601
Numer VAT SK2020982601
Data utworzenia 03 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROMOTOYS
Pod Párovcami 88
92101
Piešťany
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 118 476 €
Zysk 21 178 €
Kapitał 2 065 137 €
Kapitał własny 89 222 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0346214130, 0346214131, 0346214132
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,282,822
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,329,707
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,329,523
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 49,025
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,029,985
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 225,690
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 24,823
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 184
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 184
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 952,509
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 218,071
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 142,892
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 13,155
3. Produkty (123) - /194/ 62,024
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 730,363
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 576,438
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 576,438
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103,923
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 50,002
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,075
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,207
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,868
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 606
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 606
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,282,822
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 765,601
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 655,228
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 995
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 184
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 184
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 78,056
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 105,721
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,665
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,178
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,517,221
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 47,268
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 47,263
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 65,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,299,415
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,272,543
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,272,543
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,923
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,577
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,530
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 842
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,682
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,682
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,856
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,137,742
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,118,476
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 285,834
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,851,908
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -71,656
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,390
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,059,374
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 256,995
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,009,091
D. Usług (účtová grupa 51) 297,306
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 392,968
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 304,875
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 11,800
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 68,024
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,269
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,804
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 88,642
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 88,642
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,568
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 59,102
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 502,694
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29,253
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 25,691
2. Pozostałe koszty (562A) 25,691
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,562
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29,252
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,850
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,672
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,792
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,178
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015