Utwórz fakturę

V.S.O.P. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy V.S.O.P.
PIN 35711850
TIN 2020266138
Numer VAT SK7020000889
Data utworzenia 13 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V.S.O.P.
Dostojevského rad 13
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 837 923 €
Zysk 6 994 €
Kapitał 1 621 933 €
Kapitał własny -261 082 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252923680
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,952,324
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 671,870
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 339,957
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 290,719
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,773
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,164
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 43,301
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 331,913
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 331,913
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,266,851
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 195,429
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,729
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 184,700
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,066,728
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 862,573
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 862,573
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,041
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 194,114
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,694
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,194
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,500
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,603
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 13,418
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 185
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,952,324
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -342,336
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 752
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 752
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -357,053
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 93,492
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -450,545
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,994
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,294,660
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -26,605
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 192
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) -27,430
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 633
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,796,291
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,644,973
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,644,973
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,133
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,594
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 544
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131,047
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,324
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,324
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 520,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 837,923
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 837,923
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,436
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 748,424
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 85,380
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 683
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 823,898
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,202
D. Usług (účtová grupa 51) 754,722
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,064
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,664
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,322
4. Koszty społeczne (527, 528) 78
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,645
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,189
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,189
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,076
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,025
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,316
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,151
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,324
2. Pozostałe koszty (562A) 1,324
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,827
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,151
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,874
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015