Utwórz fakturę

REFIN P.V. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REFIN P.V.
PIN 35712082
TIN 2020229827
Numer VAT SK2020229827
Data utworzenia 06 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REFIN P.V.
Drieňová 24
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 620 691 €
Zysk 11 118 €
Kapitał 1 047 416 €
Kapitał własny 149 930 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243331020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,042,856
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 715,257
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 665,544
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 61,023
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 838
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 312,339
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 291,344
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 49,713
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 49,713
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 327,253
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 81,167
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,942
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,942
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,464
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 38,761
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 246,086
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,191
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 243,895
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 346
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 346
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,042,856
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 160,746
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 6,594
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 6,594
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 135,730
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 135,730
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,118
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 881,979
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,931
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 52
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 26,879
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 855,048
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 83,464
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,464
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 738,488
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 319
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 294
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,465
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,018
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 131
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 131
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 618,104
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 620,691
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 618,105
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,586
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 596,635
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,497
D. Usług (účtová grupa 51) 527,295
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,804
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,139
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,639
4. Koszty społeczne (527, 528) 26
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,137
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 47,601
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 47,601
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,301
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,056
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 87,313
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,137
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,999
2. Pozostałe koszty (562A) 1,999
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 132
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,121
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,935
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,817
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,817
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015