Utwórz fakturę

J & T REAL ESTATE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J & T REAL ESTATE
PIN 35712155
TIN 2020219278
Numer VAT SK2020219278
Data utworzenia 10 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba J & T REAL ESTATE
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 165 387 €
Zysk -2 281 019 €
Kapitał 4 664 215 €
Kapitał własny -180 926 €
Dane kontaktowe
E-mail info@jtre.sk
Telefon(y) 0259418200, 0233551111
Nr(y) faksu 0259418201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,079,239
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 701,415
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 37,933
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 37,933
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 663,482
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 309,500
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 56,752
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 69,000
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 228,230
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,148,149
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 182,723
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 182,723
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 42,249
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 42,249
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,249
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,580,378
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,063,683
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,063,683
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 516,695
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,342,799
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,333
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,324,466
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 229,675
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 201,247
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 28,428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,079,239
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,461,945
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,310,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,310,400
A.II. Składki (412) 826,529
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 143,095
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 143,095
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,460,950
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,460,950
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,281,019
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,507,581
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 154,188
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 86,188
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 86,188
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 68,000
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 63,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 63,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,063,055
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,602,271
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,602,271
2. Wartość netto kontraktu (316A) 46,656
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 166,588
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 106,447
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,461
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,068,632
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 227,334
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 144,618
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 82,716
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33,603
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 33,603
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,968,441
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,165,387
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,953,269
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,951
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,245,350
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 186,683
D. Usług (účtová grupa 51) 4,468,353
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,369,041
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,380,732
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 940,243
4. Koszty społeczne (527, 528) 48,066
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,187
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,971
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,971
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 490
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,302
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147,323
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,079,963
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,298,233
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,450
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15,172
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15,172
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,075
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 203
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 214,626
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 210,047
2. Pozostałe koszty (562A) 210,047
O. Walutowe straty (563) 3,045
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,534
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -198,176
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,278,139
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,281,019
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35712155 TIN: 2020219278 Numer VAT: SK2020219278
 • Zarejestrowana siedziba: J & T REAL ESTATE, Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Korbačka predseda Tichá 5146/28 Bratislava 811 02 02.12.2013
  Ing. Pavel Pelikán podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 02.12.2013
  Ing. Peter Remenár podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 02.12.2013
  Mgr. Juraj Kalman člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 02.12.2013
  Ing. Miroslav Fülöp člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 02.12.2013
  Ing. Michal Borguľa člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 02.12.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 5146/28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 02.12.2013
   18.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.12.2008
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.12.2008
   18.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 10.10.2011
   02.06.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   01.06.2011Zrušené sidlo:
   Lamačska cesta 3 Bratislava 841 04
   27.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.12.2008
   26.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Gercenova 3634/6B Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2008
   05.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.12.2008
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Gercenova 3634/6B Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2008
   04.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pelikán - člen Jurkovičova 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   18.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Bábyová - člen Čajkovského 2807/1 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 13.06.2006
   31.07.2007Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti autorizovaného architekta
   výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
   17.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Bábyová - člen Čajkovského 2807/1 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Pavel Pelikán - člen Jurkovičova 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   16.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Jozef Tkáč - člen Na Revíne 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.11.1998
   06.03.2006Nové obchodné meno:
   J & T REAL ESTATE, a.s.
   05.03.2006Zrušené obchodné meno:
   J & T GLOBAL, a.s.
   18.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   17.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   24.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Jozef Tkáč - člen Na Revíne 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.11.1998
   23.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02
   Ing. Jozef Tkáč Na Revíre 13 Bratislava
   11.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02
   10.02.2003Nové obchodné meno:
   J & T GLOBAL, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Hronská 49 Valaská
   09.02.2003Zrušené obchodné meno:
   J&T Global a.s.
   25.02.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   marketing
   faktoring a forfaiting
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Hronská 49 Valaská
   24.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka Hronská 49 Valaská
   19.07.1999Nové obchodné meno:
   J&T Global a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Tkáč Na Revíre 13 Bratislava
   18.07.1999Zrušené obchodné meno:
   KRUPINA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   KRUPINA, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačska cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamné činnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technolódií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Peter Korbačka Hronská 49 Valaská
   Ing. Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava