Utwórz fakturę

J & T REAL ESTATE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Nazwa firmy J & T REAL ESTATE
PIN 35712155
TIN 2020219278
Numer VAT SK2020219278
Data utworzenia 10 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba J & T REAL ESTATE
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 607 619 €
Zysk 222 595 €
Kapitał 4 664 215 €
Kapitał własny -180 926 €
Dane kontaktowe
E-mail info@jtre.sk
Telefon(y) 0259418200, 0233551111
Nr(y) faksu 0259418201
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,365,102
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 713,537
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,927
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 25,927
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 627,610
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 299,083
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 221,027
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 69,000
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 38,500
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 60,000
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 60,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,421,811
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 599,302
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 595,553
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 595,553
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,749
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,800,619
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,785,645
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,785,645
2. Wartość netto kontraktu (316A) 521,342
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 493,632
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,890
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,986
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,904
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 229,754
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 202,092
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 27,662
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,365,102
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,239,350
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,310,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,310,400
A.II. Składki (412) 826,529
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 143,095
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 143,095
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,741,969
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,741,969
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 222,595
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,525,849
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,044,841
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 585,893
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 585,893
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 4,355,895
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 36,291
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 66,762
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 13,500
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,791,778
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,361,249
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,361,249
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 185,689
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 112,131
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 93,547
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,162
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 170,410
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 135,570
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 34,840
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,505,320
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 78,603
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 25,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 53,603
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,620,056
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,607,619
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,620,056
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 667,212
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 320,351
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,126,474
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 183,221
D. Usług (účtová grupa 51) 14,114,344
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,387,500
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,307,815
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,014,542
4. Koszty społeczne (527, 528) 65,143
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,563
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 66,539
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 66,539
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 92,750
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,418
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 268,975
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 481,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,322,491
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,725
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 53,220
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 53,220
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,302
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 203
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 315,144
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 310,752
2. Pozostałe koszty (562A) 310,752
O. Walutowe straty (563) 2,592
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,800
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -259,419
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 221,726
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -869
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,749
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 222,595
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016