Utwórz fakturę

PINKY LINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Nazwa firmy PINKY LINE
PIN 35712180
TIN 2020250078
Numer VAT SK2020250078
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PINKY LINE
Martinská 9
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 307 493 €
Zysk 16 781 €
Kapitał 316 975 €
Kapitał własny 165 340 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244454411, 0220761258
Nr(y) faksu 0244454411
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 365,089
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 279,543
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 279,543
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 194,649
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 84,894
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 83,213
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 194
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 194
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 46,229
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,949
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,949
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,280
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,790
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,810
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,980
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,333
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,333
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 365,089
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 185,972
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,169
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,169
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 154,383
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 154,383
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,781
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,117
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 98
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 98
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 65,130
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 43,007
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,007
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,117
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,116
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,691
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,199
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,376
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,376
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,513
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 106,000
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 297,269
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 307,493
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 206,141
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 91,129
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,223
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 284,730
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,762
D. Usług (účtová grupa 51) 123,058
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 63,140
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 44,779
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,713
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,648
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,416
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,455
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,455
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,899
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,763
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 95,450
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,168
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 437
2. Pozostałe koszty (562A) 437
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 728
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,166
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,597
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,816
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,816
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,781
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016