Utwórz fakturę

IS - Mariánka - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Nazwa firmy IS - Mariánka
PIN 35712503
TIN 2021378436
Numer VAT SK2021378436
Data utworzenia 19 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IS - Mariánka
Česká 7/A
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 546 936 €
Zysk 117 335 €
Kapitał 1 455 084 €
Kapitał własny -362 666 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244451509, 0244451512, 0244637324, 0910521660
Telefon(y) kom. 0910521660
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,076,880
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 791,364
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 791,364
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 714,724
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,906
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 68,734
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 283,751
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 84,748
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 82,693
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,693
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 832
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,223
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 199,003
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 35,371
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 163,632
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,765
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 604
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,161
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,076,880
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,831
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 567,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -392,458
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,057
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -394,515
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,335
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 769,450
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 553,632
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 551,300
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,332
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,809
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,490
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,490
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,122
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,630
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,567
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,634
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,634
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,375
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 100,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,599
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,599
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 460,050
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 546,936
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,635
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,333
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 451,082
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 79,300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,586
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,460
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 121,399
D. Usług (účtová grupa 51) 59,365
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,305
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,182
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,317
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,806
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,334
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 92,332
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 92,332
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 78,669
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -43,170
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,226
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 141,476
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 279,286
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,226
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,226
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,226
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,487
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,599
2. Pozostałe koszty (562A) 21,599
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 888
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,261
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 120,215
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 117,335
Date of updating data: 24.06.2016
Date of updating data: 24.06.2016