Utwórz fakturę

SAFEKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Nazwa firmy SAFEKT
PIN 35712589
Data utworzenia 19 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAFEKT
Bajkalská 5/A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 879 €
Zysk -14 415 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421944637620
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 81,938
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 81,390
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 81,390
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 81,390
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 312
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 129
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 117
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 176
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 131
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 236
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 81,938
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -158,591
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -151,479
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -151,479
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,415
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,529
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 217,325
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 216,613
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 712
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,204
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 826
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 826
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 21,162
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,839
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,879
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,839
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,275
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,007
D. Usług (účtová grupa 51) 1,770
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,249
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,086
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,086
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,163
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,396
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,062
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 59
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 59
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -59
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,455
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,415
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016