Utwórz fakturę

FAST PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Nazwa firmy FAST PLUS
PIN 35712783
TIN 2020227616
Numer VAT SK2020227616
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FAST PLUS
Na pántoch 18
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 821 129 €
Zysk 1 268 892 €
Kapitał 24 436 828 €
Kapitał własny 4 485 212 €
Dane kontaktowe
E-mail servis@fastplus.sk
witryna internetowa http://www.fastplus.sk
Telefon(y) +421249105811
Nr(y) faksu 0249105899, 0249105810, 0249105849
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,259,975
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,562,401
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,618
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,618
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,520,497
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 858,785
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 661,712
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 37,286
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 37,286
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,367,572
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,347,587
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,496
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,343,091
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,258,158
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 812,553
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,553
8. Podatek odroczony należności (481A) 445,605
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,616,462
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,614,012
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 528,684
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,085,328
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 145,365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 108,268
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 37,097
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,330,002
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 236,571
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,093,431
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,259,975
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,834,420
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,319,392
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,319,392
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 148,507
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 148,507
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -65,214
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -65,214
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,162,843
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,162,843
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,268,892
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,424,635
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,034
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,835
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 40,199
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 144,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 144,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,230,188
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,394,401
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,007,323
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,387,078
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 422,978
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 277,697
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,939,585
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 195,527
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,091,387
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 151,067
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 940,320
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,904,026
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 920
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 920
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 84,725,797
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 84,821,129
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 78,561,927
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,525,086
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,468
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,713,648
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,608,276
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 63,728,680
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,056,217
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 78,932
D. Usług (účtová grupa 51) 9,843,127
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,155,912
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,419,148
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,538,669
4. Koszty społeczne (527, 528) 198,095
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28,793
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 512,460
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 512,460
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,962
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -55,252
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256,445
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,212,853
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,380,057
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 203,371
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 75
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 75
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 202,714
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 582
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 756,470
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 69,776
2. Pozostałe koszty (562A) 69,776
O. Walutowe straty (563) 499,978
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 186,716
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -553,099
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,659,754
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 390,862
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 525,709
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -134,847
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,268,892
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016