Utwórz fakturę

ECO Energy Service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy ECO Energy Service
PIN 35712856
TIN 2020267194
Numer VAT SK2020267194
Data utworzenia 20 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECO Energy Service
Šenkvická 14/R
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 467 245 €
Zysk 5 606 €
Kapitał 2 649 297 €
Kapitał własny 1 517 920 €
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,697,454
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 501,956
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,806
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,806
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 444,337
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 28,724
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 333,078
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,535
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 54,813
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 54,813
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,194,570
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,038
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,038
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,183,483
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,283,638
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,283,638
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 898,449
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 264
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,132
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,049
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,439
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,610
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 928
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 928
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,697,454
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,543,122
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,659,696
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,659,696
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 43,350
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 64,442
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 64,442
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 33,511
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 33,511
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -263,483
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -263,483
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,606
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,153,143
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,361
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,324
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 18,037
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,058,587
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38,708
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,708
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,000,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,360
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,047
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,346
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,126
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 74,195
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,260
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 60,935
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,189
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 884
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 305
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 478,287
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 467,245
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,305
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 450,389
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -13,142
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,593
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 437,789
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,930
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 99,083
D. Usług (účtová grupa 51) 90,363
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 139,108
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 102,244
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,983
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,881
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,064
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 59,200
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 59,200
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 11,989
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,052
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,456
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 251,176
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,499
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,499
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13,491
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,388
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,887
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 20,733
2. Pozostałe koszty (562A) 154
O. Walutowe straty (563) 118
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,383
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,889
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,567
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 12,080
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,606
Date of updating data: 25.01.2017