Utwórz fakturę

HORTIM - SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HORTIM - SK
PIN 35712881
TIN 2020209301
Numer VAT SK2020209301
Data utworzenia 10 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HORTIM - SK
Röntgenova 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 330 985 €
Zysk 171 185 €
Kapitał 5 275 919 €
Kapitał własny 671 286 €
Dane kontaktowe
E-mail hortim@hortim.sk
Telefon(y) 0244872872
Nr(y) faksu 0244872882
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,269,368
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 220,499
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,384
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,384
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 219,115
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 67,201
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 151,914
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,033,440
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 308,263
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 89,598
3. Produkty (123) - /194/ 2,107
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 216,558
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 22,409
8. Podatek odroczony należności (481A) 22,409
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,896,302
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,855,189
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,421
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,842,768
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,608
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,505
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 806,466
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,703
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 804,763
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,429
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,990
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,439
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,269,368
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 692,471
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 513,319
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 513,319
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,185
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,564,177
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,073
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,632
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,441
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,460,097
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,065,478
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 490,757
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,574,721
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 43,554
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27,850
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 321,006
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,209
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 94,007
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 36,569
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 57,438
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12,720
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 12,720
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,273,925
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,330,985
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 20,533,230
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,190,192
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 116,430
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -29,085
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 46,943
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,436,605
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,670
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,058,182
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,775,023
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 922,804
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 24,965
D. Usług (účtová grupa 51) 1,834,204
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 983,937
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 710,488
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 247,809
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,640
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,039
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,382
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,382
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,409,035
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,680
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57,473
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 272,803
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,300,714
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 469
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 48
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 48
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 421
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 35,717
O. Walutowe straty (563) 1,069
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 34,648
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 237,555
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 66,370
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 68,144
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,774
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 171,185
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35712881 TIN: 2020209301 Numer VAT: SK2020209301
 • Zarejestrowana siedziba: HORTIM - SK, Röntgenova 10, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Paul Young Navan Road 217 Dublin Írsko 15.12.2008
  Miroslav Psotka Vlčanovská 16 Brno 629 00 Česká republika 01.01.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Hortim - International s.r.o. 6 639 € (100%) Brno 619 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.12.2009Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Kšírova 242 Brno 619 00 Česká republika
   18.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Paul Young Navan Road 217 Dublin Írsko Vznik funkcie: 15.12.2008
   22.11.2005Nové predmety činnosti:
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   25.03.2003Nové sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   24.03.2003Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   07.01.2003Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Psotka Vlčanovská 16 Brno 629 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2003
   06.01.2003Zrušené sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Benian Röntgenova 10 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 31.12.2002
   25.09.2001Nové sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Benian Röntgenova 10 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 31.12.2002
   24.09.2001Zrušené sidlo:
   Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Severíni Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   HORTIM - SK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Severíni Strečnianska 5 Bratislava 851 01