Utwórz fakturę

VACHO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VACHO
PIN 35713038
TIN 2020203482
Numer VAT SK2020203482
Data utworzenia 21 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VACHO
Šúrska 5
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 561 101 €
Zysk 13 966 €
Kapitał 724 121 €
Kapitał własny 555 773 €
Dane kontaktowe
E-mail vacho@vacho.sk
witryna internetowa http://www.vacho.sk
Telefon(y) +421336475427
Nr(y) faksu 0336475427
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 648,293
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 456,247
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 456,247
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 129,226
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 164,257
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 150,564
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 189,646
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25,268
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 20,582
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 4,686
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 130,484
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 126,624
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,624
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,860
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,894
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,898
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,996
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,400
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 648,293
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 506,139
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 465,175
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,695
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,757
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,062
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,966
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,570
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,231
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,231
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,266
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,811
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,811
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,995
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,909
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,434
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,067
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,073
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,073
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 104,584
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 104,584
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 585,230
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 561,101
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,974
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 483,674
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 96,583
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -57,458
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,328
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 538,721
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,696
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 321,257
D. Usług (účtová grupa 51) 68,784
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 78,914
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 55,172
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,773
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,969
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,261
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 62,546
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 62,546
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 263
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,380
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 134,036
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 279
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 273
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,830
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 24
2. Pozostałe koszty (562A) 24
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,793
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,551
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,829
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,863
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,863
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,966
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015