Utwórz fakturę

DUBRA F&D - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUBRA F&D
PIN 35713101
TIN 2020266215
Numer VAT SK2020266215
Data utworzenia 07 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUBRA F&D
Čajkovského 5
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 739 €
Zysk 549 940 €
Kapitał 7 575 048 €
Kapitał własny 3 078 062 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,122,234
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 887,849
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 887,849
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,643
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 882,206
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,234,385
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 385,560
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 385,560
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,539,502
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 195,552
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,552
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,889
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,342,061
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 309,323
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41,932
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 267,391
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,122,234
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,628,002
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,070,759
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,982,589
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 1,088,170
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 549,940
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,494,232
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,181,318
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,180,287
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,031
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 235,380
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 107,880
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,880
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 104,770
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,197
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,533
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,077,534
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 83,739
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,739
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 83,739
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,055
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 131
D. Usług (účtová grupa 51) 81,652
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 29,298
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -33,448
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,684
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,956
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 681,670
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 681,670
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 681,670
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 136,445
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 136,265
2. Pozostałe koszty (562A) 136,265
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 180
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 545,225
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 550,909
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 969
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 969
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 549,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015