Utwórz fakturę

EKOHAUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Nazwa firmy EKOHAUS
Stan Zniszczono
PIN 35713135
TIN 2020217782
Numer VAT SK2020217782
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOHAUS
Saratovská 5
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 117 741 €
Zysk 20 765 €
Kapitał 21 036 €
Kapitał własny -43 529 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264361701
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,089
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 927
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 927
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 927
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,221
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,731
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,731
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 490
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 878
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -388
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 941
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 941
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,089
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,210
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -67,942
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -67,950
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,765
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,299
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,195
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,195
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 45,104
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -9,021
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -9,021
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 43,604
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,755
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,306
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,460
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 117,741
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 117,741
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 117,741
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,472
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,484
D. Usług (účtová grupa 51) 25,099
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 63,363
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 46,656
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,382
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,325
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 430
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 430
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,269
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 87,158
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,544
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,544
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,544
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,725
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,765
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016