Utwórz fakturę

D.A.L.I.-M.N. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Nazwa firmy D.A.L.I.-M.N.
PIN 35713208
TIN 2020217914
Numer VAT SK2020217914
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba D.A.L.I.-M.N.
90301
Tureň
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 539 233 €
Zysk 160 068 €
Kapitał własny 1 246 069 €
Dane kontaktowe
E-mail tab-mezica@tab-mezica.sk
Telefon(y) 0245918080, 0245918230, 0245918240, 0245918253
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,385,180
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,045,512
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,045,512
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 191,105
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 732,370
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 101,519
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 20,518
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,333,627
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,128,897
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 816,817
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,232
3. Produkty (123) - /194/ 679
4. Zwierzęta (124) - /195/ 40
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 310,129
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 540,933
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 540,258
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 540,258
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 675
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 69,328
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 69,328
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 594,469
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,697
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 592,772
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,041
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,041
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,385,180
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,438,916
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,122,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,122,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 930,599
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,646
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 12,646
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 213,603
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 213,603
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,068
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 946,264
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,665
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,665
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 805,283
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 559,692
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 559,692
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 96,332
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,212
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,040
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 140,007
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,158
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,158
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133,158
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,419,528
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,539,233
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,073,280
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,070,824
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 275,424
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -61
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 71,441
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,325
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,312,907
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,730,720
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,173,285
D. Usług (účtová grupa 51) 115,194
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 136,765
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 96,549
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,349
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,867
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,876
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 98,445
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 98,445
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,528
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,094
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 226,326
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 400,268
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 35
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,533
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,254
2. Pozostałe koszty (562A) 10,254
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,261
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,487
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 214,839
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 54,771
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 54,771
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 160,068
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017