Utwórz fakturę

Slovenský odpadový priemysel - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovenský odpadový priemysel
PIN 35713411
TIN 2020227715
Numer VAT SK2020227715
Data utworzenia 26 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Slovenský odpadový priemysel
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 134 484 €
Zysk -136 506 €
Kapitał 4 730 340 €
Kapitał własny 2 306 921 €
Dane kontaktowe
E-mail skladka@jtfg.sk
Telefon(y) 0264774348, 0264774349, 0259418380
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,048,114
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,832,862
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,832,862
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,415,976
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 309,942
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,155
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 90,789
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,208,628
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,431
8. Podatek odroczony należności (481A) 8,431
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,944,391
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,944,383
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,944,383
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 255,806
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 773
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 255,033
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,624
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,082
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,542
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,048,114
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,170,415
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,891,830
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,891,830
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 394,408
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 394,408
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,683
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 354,310
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -333,627
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -136,506
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,792,694
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,182
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 604
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,578
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 173,222
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 173,222
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,068,492
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 119,649
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119,649
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,269
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 903
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 318,340
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 628,331
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 597
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 597
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,548,201
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 85,005
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 70,026
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 14,979
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,134,323
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,134,484
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 210,800
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,907,045
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,639
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,091,166
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,536
D. Usług (účtová grupa 51) 81,690
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 60,217
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,749
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,129
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,339
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,091
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,669
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,669
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,814,260
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,135
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,568
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 43,318
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 117,574
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,922
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,922
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,922
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 178,502
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 178,085
2. Pozostałe koszty (562A) 178,085
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 417
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -176,580
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -133,262
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,244
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,244
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -136,506
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015