Utwórz fakturę

HABITAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HABITAT
PIN 35713429
TIN 2020977244
Numer VAT SK7020000889
Data utworzenia 01 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HABITAT
Saratovská 4
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 134 213 €
Zysk 3 128 €
Kapitał 836 710 €
Kapitał własny 502 857 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 890,560
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 361,189
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 71,084
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,626
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 60,959
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,499
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 290,105
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 290,105
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 528,157
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 84,301
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 84,301
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 443,099
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 419,162
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,162
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,231
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 706
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 757
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 330
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 427
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,214
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,214
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 890,560
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 505,984
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 663,878
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 663,878
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -161,022
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 112,251
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -273,273
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,128
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,568
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 304
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 304
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 368,388
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 167,075
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,075
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 183,940
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,380
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 909
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,519
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 26,519
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,006
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -13,649
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 8
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 134,214
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 134,213
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 78,663
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 11,550
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 44,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,297
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,032
D. Usług (účtová grupa 51) 45,371
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,330
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,516
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,750
4. Koszty społeczne (527, 528) 64
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 728
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,615
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,615
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 46,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 221
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,916
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,810
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 828
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 655
2. Pozostałe koszty (562A) 655
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 173
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -828
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,088
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,128
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015