Utwórz fakturę

Roman Restaurants - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Roman Restaurants
PIN 35713488
TIN 2020979642
Numer VAT SK2020979642
Data utworzenia 02 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Roman Restaurants
Tyršovo nábrežie 12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 621 553 €
Zysk 10 792 €
Kapitał 203 538 €
Kapitał własny 37 859 €
Dane kontaktowe
E-mail romanrestaurants@romanrestaurants.sk
Telefon(y) 0911455415, 0903445214
Telefon(y) kom. 0903445214
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 874,100
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 593,323
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 593,323
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 59,000
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 534,323
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 278,409
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,394
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,394
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 200,752
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 146,746
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,746
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,006
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 75,263
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,373
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 55,890
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,368
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,368
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 874,100
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,651
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 350
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 350
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 30,509
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,509
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,792
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 825,449
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 32,348
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,401
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 29,947
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 378,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 130,394
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75,451
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,451
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 44,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,128
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,867
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,948
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,107
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,107
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 280,000
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 614,166
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 621,553
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 614,166
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,387
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 595,499
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 303,013
D. Usług (účtová grupa 51) 145,332
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 105,249
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,628
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,029
4. Koszty społeczne (527, 528) 592
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,095
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,095
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,457
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,054
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 165,821
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 80
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 80
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,660
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,385
2. Pozostałe koszty (562A) 5,385
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,269
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,580
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,474
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,682
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,682
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,792
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016