Utwórz fakturę

i - COMMERCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy i - COMMERCE
PIN 35715022
Data utworzenia 26 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba i - COMMERCE
Rajtákova 62
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 238 585 €
Zysk 40 871 €
Kapitał 321 607 €
Kapitał własny 299 911 €
Dane kontaktowe
E-mail info@zlavonator.sk
Telefon(y) 0911727052, 0262520617
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 361,149
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,441
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,441
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,441
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 345,066
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,766
3. Produkty (123) - /194/ 4,766
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 75,058
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,794
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,794
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 37,264
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 265,242
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 193
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 265,049
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,642
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 503
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14,139
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 361,149
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 340,782
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 292,247
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 292,247
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,871
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,264
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 514
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 514
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,750
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,423
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,423
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 404
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 215
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 469
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 103
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 103
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 237,556
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 238,585
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 237,556
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,029
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 184,646
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,762
D. Usług (účtová grupa 51) 146,757
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,649
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,845
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,756
4. Koszty społeczne (527, 528) 48
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,614
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,614
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,893
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,962
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,939
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 76,037
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 271
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 270
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 270
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 234
O. Walutowe straty (563) 12
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 222
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 37
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 53,976
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,105
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,105
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 40,871
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016