Utwórz fakturę

GEO-KOD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Nazwa firmy GEO-KOD
PIN 35715456
TIN 2020218178
Numer VAT SK2020218178
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEO-KOD
Karloveská 24
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 690 893 €
Zysk 81 008 €
Dane kontaktowe
E-mail geokod@geokod.sk
Telefon(y) 0244646551, 0244646553
Telefon(y) kom. +421905509168, 0905509168
Nr(y) faksu 0244646552
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,574,844
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,351,414
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 481
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 481
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,350,933
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 206,097
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 819,099
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 325,737
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,217,966
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 862
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 862
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,125
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 10,125
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,125
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,158,239
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,156,858
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,156,858
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,290
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 91
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,740
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36,162
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,578
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,464
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 5,464
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,574,844
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320,047
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 231,736
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 231,736
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,008
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,205,894
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,040,796
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,078
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,017,189
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 19,529
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,021,982
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 647,244
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 647,244
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 262,876
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 81,702
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,701
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,459
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,480
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 26,480
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 116,636
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 48,903
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 48,903
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,592,987
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,690,893
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,595,981
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,912
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,548,271
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 134,724
D. Usług (účtová grupa 51) 1,522,072
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 592,466
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 428,469
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 148,644
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,353
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,705
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 168,920
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 168,920
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121,384
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 142,622
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 939,185
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 45,017
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,629
2. Pozostałe koszty (562A) 38,629
O. Walutowe straty (563) 1,531
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,857
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -45,004
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 97,618
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,610
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,610
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 81,008
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016