Utwórz fakturę

Hertz Autopožičovňa - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Hertz Autopožičovňa
PIN 35715464
TIN 2020241630
Numer VAT SK2020241630
Data utworzenia 27 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Hertz Autopožičovňa
Domkárska 14
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 908 479 €
Zysk 13 333 €
Kapitał 532 756 €
Kapitał własny 332 459 €
Dane kontaktowe
E-mail hertz@hertz.sk
witryna internetowa http://www.hertz.sk
Telefon(y) +421257201261
Telefon(y) kom. +421911630814, +421911630812
Nr(y) faksu 0257201269
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 576,655
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,562
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,562
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,562
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 553,678
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,295
8. Podatek odroczony należności (481A) 5,295
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 385,643
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 111,014
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,014
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 220,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,793
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,836
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 162,740
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,665
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 161,075
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,415
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,689
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 13,726
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 576,655
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 469,173
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 82,985
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 82,985
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,298
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,298
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 364,557
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 400,128
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,571
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,333
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,482
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,349
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,349
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 3,134
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 3,134
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 76,393
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,373
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,373
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,677
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,078
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,672
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,593
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,606
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,626
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,980
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 875,308
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 908,479
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,850
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 868,458
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,171
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 884,234
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,350
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,715
D. Usług (účtová grupa 51) 561,467
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 249,396
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 180,561
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,763
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,072
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 25,688
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,820
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,820
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,798
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,245
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 271,776
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,983
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,687
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,671
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 291
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,960
O. Walutowe straty (563) 1,968
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,992
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,977
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,268
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,935
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,701
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,234
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,333
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016