Utwórz fakturę

MRAMOR PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.07.2016
Basic information
Nazwa firmy MRAMOR PLUS
PIN 35715561
TIN 2020250023
Numer VAT SK2020250023
Data utworzenia 07 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MRAMOR PLUS
Tomášikova 10
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 282 €
Zysk -17 933 €
Kapitał 87 968 €
Kapitał własny -1 634 €
Dane kontaktowe
E-mail baloga@stonline.sk
Telefon(y) 0527767439, 0905907316
Telefon(y) kom. 0905907316
Date of updating data: 07.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 62,368
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,591
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,591
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,591
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,570
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,995
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,995
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,426
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,426
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,426
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,155
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,155
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,155
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,994
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,197
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,797
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,207
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,207
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 62,368
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,168
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,065
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,065
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,928
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,928
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,933
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,530
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,254
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,254
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 67,276
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 199
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 63,100
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,081
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 585
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,311
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 6
Date of updating data: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 72,932
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 75,282
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 72,932
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,350
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,098
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 38,962
D. Usług (účtová grupa 51) 23,974
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,382
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,850
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,100
4. Koszty społeczne (527, 528) 432
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 533
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,890
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,890
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 600
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,757
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,816
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,996
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 158
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 158
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -157
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,973
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,933
Date of updating data: 07.07.2016
Date of updating data: 07.07.2016