Utwórz fakturę

Slovenský hokejový dom - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.11.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovenský hokejový dom
PIN 35715626
Data utworzenia 10 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovenský hokejový dom
Trenčianska 56/B
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 600 €
Zysk -13 980 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255566967
Nr(y) faksu 0255566967
Date of updating data: 30.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 253,113
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 228,355
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 228,355
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 87,987
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 140,368
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,758
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,758
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,674
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 84
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 253,113
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,953
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 40,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 66,294
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 78,461
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -12,167
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,980
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,160
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 214
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 214
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,328
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 1,328
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 31,749
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 120,869
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,733
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,733
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 109,525
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,284
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,327
Date of updating data: 30.11.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,600
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,757
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,253
D. Usług (účtová grupa 51) 2,940
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,873
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,335
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,512
4. Koszty społeczne (527, 528) 26
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 996
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,580
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,580
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,157
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,207
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 37
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,900
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,078
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,078
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 822
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,863
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,020
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,980
Date of updating data: 30.11.2015
Date of updating data: 30.11.2015