Utwórz fakturę

BL.O.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BL.O.S.
PIN 35715685
TIN 2020209642
Numer VAT SK2020209642
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BL.O.S.
Levočská 13
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 105 322 €
Zysk -17 908 €
Dane kontaktowe
E-mail ponuka@blos.sk
Telefon(y) 0243410306, 0243637122, 0243637123
Nr(y) faksu 0243410306, 0243637122, 0243637123
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 65,690
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,192
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,192
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,160
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,032
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,561
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,198
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,198
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,507
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,417
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,417
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 90
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,856
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,412
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,444
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 937
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 937
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 65,690
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,364
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 119,373
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -143,133
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,359
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -195,492
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,908
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,054
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 293
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 293
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 99,428
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65,573
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,573
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,430
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 420
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,005
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 333
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 103,380
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 105,322
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,380
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,192
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,142
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,470
D. Usług (účtová grupa 51) 55,588
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,164
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,598
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,350
4. Koszty społeczne (527, 528) 216
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,238
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,460
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,460
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,614
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,608
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,820
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 20,322
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 128
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -128
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -16,948
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,908
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015