Utwórz fakturę

SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE
PIN 35715774
TIN 2020265863
Numer VAT SK2020265863
Data utworzenia 23 kwiecień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE
Mlynské Nivy 77
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 324 225 €
Zysk 17 477 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252494652
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,023,306
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,792,380
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,870,860
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,184,770
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 670,397
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,292
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 461
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,940
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 921,520
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 919,520
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 230,748
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,761
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,478
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,478
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,198
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,085
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 203,987
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 532
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 203,455
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 178
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,023,306
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,954,939
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,864,644
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,864,644
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,830
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,830
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,988
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,988
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,477
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,452
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 237
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 237
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,191
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,421
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,421
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,720
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,876
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 214
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 24,915
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -615
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 25,530
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 319,754
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 324,225
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 319,754
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 304
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 310,671
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 59,563
D. Usług (účtová grupa 51) 38,393
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 71,073
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 50,662
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,303
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,108
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 40,501
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 99,977
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 99,977
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -356
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,520
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,554
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 221,798
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 456
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 456
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -440
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,114
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -4,363
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 963
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,326
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,477
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016