Utwórz fakturę

SEBA, Senator Banquets - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SEBA, Senator Banquets
PIN 35715782
TIN 2020210016
Numer VAT SK2020210016
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEBA, Senator Banquets
Saratovská 2/A
84452
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 019 758 €
Zysk 65 416 €
Dane kontaktowe
E-mail seba@banquet.sk
Telefon(y) 0262413953, 0267272581
Nr(y) faksu 0262413960
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 545,955
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 207,941
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 207,941
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,613
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 152,112
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 34,216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 338,014
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,212
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,091
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,121
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 258,668
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 251,674
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,674
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,994
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,134
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 65,332
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,802
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 545,955
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,204
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 183,452
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 355,717
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -172,265
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 65,416
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 281,046
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,074
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,314
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,760
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 160,316
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 145,435
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,435
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,825
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,214
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,730
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 112
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,364
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,364
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,842
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 14,450
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 705
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 705
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,006,646
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,019,758
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 187,175
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 819,471
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 187
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,925
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 924,851
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 29,673
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 413,777
D. Usług (účtová grupa 51) 246,774
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 190,257
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,324
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,933
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,195
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,914
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,914
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,261
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 94,907
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 316,422
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,998
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,993
2. Pozostałe koszty (562A) 6,993
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,005
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,997
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 85,910
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,494
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,494
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 65,416
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017