Utwórz fakturę

SEBA, Senator Banquets - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.11.2015
Basic information
Nazwa firmy SEBA, Senator Banquets
PIN 35715782
TIN 2020210016
Numer VAT SK2020210016
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEBA, Senator Banquets
Saratovská 2/A
84452
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 774 897 €
Zysk 100 774 €
Dane kontaktowe
E-mail seba@banquet.sk
Telefon(y) 0262413953, 0267272581
Nr(y) faksu 0262413960
Date of updating data: 27.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 418,983
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 165,440
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,660
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 1,660
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 163,780
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 664
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 128,900
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 34,216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 247,691
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,721
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,708
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,013
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 155,013
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 152,674
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 152,674
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,339
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82,957
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 77,638
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,319
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,852
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,852
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 418,983
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 198,788
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 82,678
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 254,942
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -172,264
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100,774
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 220,599
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23,783
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,314
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 19,469
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 115,131
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 46,637
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,637
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,627
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,943
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,121
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,723
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 80
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,163
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,163
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,881
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 32,641
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -404
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -404
Date of updating data: 27.11.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 774,897
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 154,117
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 609,986
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,958
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,836
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 636,005
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,165
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 311,198
D. Usług (účtová grupa 51) 125,804
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 141,217
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 109,144
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,073
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,709
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,818
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,818
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,553
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,541
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 138,892
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 307,936
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,426
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,062
2. Pozostałe koszty (562A) 7,062
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,364
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,426
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 130,466
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 29,692
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 29,692
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 100,774
Date of updating data: 27.11.2015
Date of updating data: 27.11.2015