Utwórz fakturę

R.A. VHS-EKOVOMONT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Nazwa firmy R.A. VHS-EKOVOMONT
PIN 35715812
TIN 2020241421
Numer VAT SK2020241421
Data utworzenia 23 kwiecień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba R.A. VHS-EKOVOMONT
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 413 706 €
Zysk -102 880 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243414012, +421243420318, +421243429409
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,495,786
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,072,814
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,072,814
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,452,246
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 398,412
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 218,962
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,694
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 419,600
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 47,141
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 47,141
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,141
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,787
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,588
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,588
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 364,672
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,981
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 362,691
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,372
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 156
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,495,786
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,440,662
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,670,262
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,670,262
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 26,787
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 26,787
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -153,507
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -153,507
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102,880
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,449
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 419
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 419
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 37,996
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,694
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,694
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,641
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,665
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,445
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,551
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,034
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,034
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,675
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 77
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,598
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 413,706
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 408,111
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,095
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,029
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,539
D. Usług (účtová grupa 51) 67,920
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 186,573
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 140,840
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,598
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,135
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 37,956
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 88,015
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 88,015
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 35,402
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,624
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -101,323
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 246,652
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 772
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 60
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 60
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 712
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,358
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,358
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -586
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -101,909
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 971
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 971
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -102,880
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016