Utwórz fakturę

OIL Partner - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.05.2016
Basic information
Nazwa firmy OIL Partner
PIN 35715944
TIN 2020267172
Numer VAT SK2020267172
Data utworzenia 18 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OIL Partner
Račianska 107/A
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 924 993 €
Zysk 29 275 €
Dane kontaktowe
E-mail info@oilpartner.sk
Telefon(y) 0243631382, 0243631383, 0243631384, 0244631861, 0244631862, 0903243675
Telefon(y) kom. 0903645645, 0903243675
Date of updating data: 13.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 465,297
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 393,656
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 393,656
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 65,724
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 311,292
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,640
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,130
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 24,710
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 24,710
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,327
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,019
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,019
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,308
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,093
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,572
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,521
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 511
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 511
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 465,297
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -129,010
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 421,876
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 421,876
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -580,161
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 89,598
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -669,759
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,275
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 594,307
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,297
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,219
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,078
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 75,529
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 461,425
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 52,472
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,472
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 190,904
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,292
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,067
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,121
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 187,569
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,889
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,889
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,167
Date of updating data: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 916,733
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 924,993
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 916,733
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,260
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 870,593
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 344,170
D. Usług (účtová grupa 51) 201,501
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 252,274
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 179,156
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,846
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,272
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,865
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 50,633
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 50,633
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,150
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 54,400
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 371,062
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 701
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 60
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 60
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 641
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,935
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,835
2. Pozostałe koszty (562A) 11,835
O. Walutowe straty (563) 34
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,066
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,234
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 32,166
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,891
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,891
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,275
Date of updating data: 13.05.2016
Date of updating data: 13.05.2016