Utwórz fakturę

ZISTRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ZISTRO
PIN 35716045
TIN 2020267315
Numer VAT SK2020267315
Data utworzenia 21 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZISTRO
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 493 €
Zysk -2 127 €
Dane kontaktowe
E-mail ces@cesba.sk
Telefon(y) 0243630505, 0243630506, 0243630507, 0243630508, 0243630509, 0243630510, 0243630512, 0243630513, 0243
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 827,167
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 645,530
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 564,742
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 60,347
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 504,395
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 80,788
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 80,788
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 180,586
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 127,974
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,592
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,592
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 125,512
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 870
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,612
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 428
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52,184
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,051
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,051
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 827,167
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,491
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 74,148
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 74,148
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 273,956
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 273,956
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,127
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,764
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,773
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,773
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 372,846
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,012
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,012
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 343,553
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,908
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,696
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 514
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,145
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,145
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 66,912
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 66,912
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 98,353
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 98,493
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,864
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 82,489
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,743
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,690
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 605
D. Usług (účtová grupa 51) 15,112
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 42,073
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,676
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,797
4. Koszty społeczne (527, 528) 600
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 234
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,344
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,344
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,685
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,250
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 68,946
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,575
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 5,997
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 5,997
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,578
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,578
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,710
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,593
2. Pozostałe koszty (562A) 2,593
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 117
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,865
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,615
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,742
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,742
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,127
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016