Utwórz fakturę

BIOPALIVÁ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.12.2015
Basic information
Nazwa firmy BIOPALIVÁ
PIN 35716223
TIN 2020250166
Numer VAT SK2020250166
Data utworzenia 23 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BIOPALIVÁ
Lučenecká cesta 2266/6
96096
Zvolen
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 504 226 €
Zysk -32 882 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905919799, 0911240976, 0455241770, 0455241711
Telefon(y) kom. +421905919779, 0905919779
Nr(y) faksu 0455241733
Date of updating data: 01.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,075,538
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,309,151
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,125
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,125
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,296,026
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,295,030
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 996
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 766,172
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 749,698
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 746,698
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 746,698
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,474
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,359
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,115
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 215
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,075,538
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,555,665
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,546,592
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,546,592
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 34,652
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 518,136
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -483,484
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,882
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,519,873
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,006
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,006
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,355,867
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,345,202
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,345,202
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,645
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 162,000
Date of updating data: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,991,986
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,504,226
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,907,240
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 51,189
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,557
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,543
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,494,697
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,513,457
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,786,156
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 74,293
D. Usług (účtová grupa 51) 109,781
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,719
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,820
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 50
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,844
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,005
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,011
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,875
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,875
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 12,773
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,515,849
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,231
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,756
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,773
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,311
2. Pozostałe koszty (562A) 7,311
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,462
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,771
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -30,002
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -32,882
Date of updating data: 01.12.2015
Date of updating data: 01.12.2015