Utwórz fakturę

Považský cukor - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Považský cukor
PIN 35716266
TIN 2020267293
Numer VAT SK2020267293
Data utworzenia 28 kwiecień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Považský cukor
Cukrovarská 311/9
91411
Trenčianska Teplá
Financial information
Sprzedaż i dochody 117 888 977 €
Zysk -5 558 642 €
Kapitał 103 511 695 €
Kapitał własny 54 594 830 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0326558646, 0903280390
Telefon(y) kom. 0903280390
Nr(y) faksu 0326558505
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 76,453,782
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,316,766
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 393,207
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 69,481
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 323,126
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 600
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,923,559
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,293,021
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,681,200
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,532,654
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,764
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,408,920
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,012,217
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,281,507
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,488,460
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 8,871,382
3. Produkty (123) - /194/ 17,893,908
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,027,757
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,706,967
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,706,967
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,106,638
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,044,029
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,783
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,991,246
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,407
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 50,290
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,912
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,039,495
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 1,039,495
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 877,610
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 877,610
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 124,799
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 124,799
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 76,453,782
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,203,534
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,838,967
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,838,967
A.II. Składki (412) 3,319,392
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,126,790
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,973,439
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,973,439
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,173
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,173
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,498,585
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,498,585
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,558,642
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,296,024
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 679
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 679
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 386,708
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 386,708
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,107,827
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,261,543
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,364,927
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,896,616
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,820,206
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 241,296
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 178,278
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 119,327
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 455,096
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 21,204
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,877
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 800,106
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 375,917
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 424,189
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 704
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 954,224
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 231
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,560
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 952,433
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 122,253,914
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 117,888,977
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66,358,146
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 55,678,937
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 216,831
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -5,883,622
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 8,240
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 95,414
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,415,031
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,262,445
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 64,796,310
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,619,577
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 596,777
D. Usług (účtová grupa 51) 17,023,215
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,212,785
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,729,859
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 200,834
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,071,575
4. Koszty społeczne (527, 528) 210,517
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 523,078
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,743,721
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,766,061
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -1,022,340
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 38,784
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,708,198
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,373,468
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,342,653
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 804,142
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 107
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 107
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 192,312
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 611,723
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,276,621
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 77,473
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 77,473
O. Walutowe straty (563) 251,224
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 887,115
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60,809
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -472,479
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,845,947
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 712,695
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,900
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 709,795
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,558,642
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016