Utwórz fakturę

FOTO - COPY CENTER - NIKI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.07.2016
Basic information
Nazwa firmy FOTO - COPY CENTER - NIKI
PIN 35716479
TIN 2020266204
Numer VAT SK2020266204
Data utworzenia 30 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FOTO - COPY CENTER - NIKI
Mariánska 7
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 070 €
Zysk -10 327 €
Kapitał 212 862 €
Kapitał własny 134 708 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252925625
Nr(y) faksu 0252920368
Date of updating data: 27.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 638,303
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 557,981
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,425
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 6,425
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 551,556
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 36,202
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 114,759
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,981
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 378,614
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 80,322
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,820
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,096
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,096
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 70,724
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,502
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -72
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,574
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 638,303
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,737
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,917
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,917
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 258,263
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -160,448
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -160,448
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,327
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,128
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 467,784
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 465,824
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 344
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 344
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 62,438
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 62,438
Date of updating data: 27.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,070
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,070
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,070
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,420
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,076
D. Usług (účtová grupa 51) 4,980
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,035
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,319
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,319
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,350
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,014
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,090
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,089
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 107
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,983
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,367
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,327
Date of updating data: 27.07.2016
Date of updating data: 27.07.2016