Utwórz fakturę

ARTFORUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARTFORUM
PIN 35716584
TIN 2020266446
Numer VAT SK2020266446
Data utworzenia 08 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARTFORUM
Kozia 20
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 466 992 €
Zysk 68 086 €
Kapitał 626 623 €
Kapitał własny 144 024 €
Dane kontaktowe
E-mail artforum@artforum.sk
witryna internetowa http://www.artforum.sk
Telefon(y) +421254414009, +421254419504, +421254411898
Nr(y) faksu 0254414009, 0254411898
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 642,536
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,889
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,282
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 905
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,377
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,607
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,316
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,291
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 628,700
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 530,687
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,716
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 523,484
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,487
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,936
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 32,936
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,936
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 65,077
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36,006
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,071
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,947
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,127
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,820
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 642,536
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 212,110
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 761
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 761
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 136,624
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 145,902
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,278
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,086
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,426
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,048
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 48
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 20,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 349,695
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 268,012
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 268,012
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,612
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,955
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,684
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,760
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,672
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,889
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,889
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,794
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,466,992
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,291,228
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 33,951
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -4,090
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 126,379
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,524
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,360,623
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 828,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,058
D. Usług (účtová grupa 51) 249,750
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 244,577
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 178,189
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,736
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,652
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 462
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,931
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,931
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,195
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,653
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 106,369
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 344,273
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 519
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 518
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,530
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,990
2. Pozostałe koszty (562A) 3,990
O. Walutowe straty (563) 3,693
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,847
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,011
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 88,358
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,272
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,272
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 68,086
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015