Utwórz fakturę

ASK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Nazwa firmy ASK
PIN 35716681
TIN 2020227869
Numer VAT SK2020227869
Data utworzenia 30 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASK
Silvánová 4
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 20 470 €
Zysk -10 863 €
Kapitał 34 809 €
Kapitał własny 9 588 €
Dane kontaktowe
E-mail dir@sf-commerce.sk
Telefon(y) 0336404630, 0905628036
Telefon(y) kom. 0905628036
Nr(y) faksu 0336404630
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,038
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,154
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,930
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,930
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,224
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,224
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,776
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,776
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,625
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 151
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 108
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 108
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,038
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,725
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,224
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 61
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 61
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,863
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,313
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 689
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 689
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,624
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,420
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,420
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,260
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 398
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,546
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 20,470
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 20,470
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,470
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,315
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,783
D. Usług (účtová grupa 51) 5,830
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,272
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,791
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,422
4. Koszty społeczne (527, 528) 59
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 198
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,988
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,988
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,244
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,845
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,857
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 59
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 59
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -58
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,903
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,863
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016