Utwórz fakturę

DIASAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIASAN
PIN 35716738
TIN 2020218024
Numer VAT SK2020218024
Data utworzenia 02 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIASAN
Dúbravská cesta 9
84246
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 907 933 €
Zysk 10 557 €
Kapitał 538 750 €
Kapitał własny 90 525 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254650655, 0254650656, 0254650657, 0254771046, 0254776488, 0800120200
Telefon(y) kom. 0902554556
Nr(y) faksu 0254771046
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 696,106
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,657
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,657
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,657
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 667,195
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 100,837
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 125
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 100,712
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 226,053
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 226,053
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,053
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 340,305
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 908
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 339,397
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,254
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,254
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 696,106
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,082
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 83,222
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,222
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,557
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 595,024
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,536
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,536
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 553,892
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 332,838
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,838
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 183,716
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,744
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,589
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,005
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 36,596
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 36,596
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,895,903
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,907,933
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,895,903
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,667
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,363
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,892,382
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,516,180
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,924
D. Usług (účtová grupa 51) 158,247
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 156,046
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 128,973
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,553
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,520
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 706
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,383
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,383
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,074
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,822
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,551
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 183,552
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,876
O. Walutowe straty (563) 1,302
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 574
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,860
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,691
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,134
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,134
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015